บทสวดมนต์ บทขัดสติปัฏฐานะปาฐะ

View : 466

บทสสวดมนต์

บทขัดสติปัฏฐานะปาฐะ


สัมพุทโธ ทิปะทังเสฏโฐ 

เอกายะนั ง มัคคัง นามะ 

กิลิฏฐะจิตตะสัตตานัง 

โสกานัง ปะริเทวานัง 

ทุกขานัง โทมะนัสสานัง 

ญายัสเสวาธิคะมายะ 

สะติปัฏฐานะนาเมนะ 

จิตตัก๎เลสะวิสุทธัตถัง มะหาการุณิโก มุนิ

เวเนยยานัง อะเทสะยิ

จิตตัก๎เลสะวิสุทธิยา

อะติกกะมายะ สัพพะโส

อัตถังคะมายะ อัฏฐิตัง

นิพพานัสสาภิปัตติยา

วิสสุตัง อิธะ สาสะเน

ตัง มัคคันตัมภะณามะ เส.

-----------------------------

สะติปัฏฐานะปาโฐ


..........อัตถิ โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา

สัมมาสั มพุทเธนะ เอกายะโน อะยัง มัคโค สั มมะทักขาโต

สั ตตานั ง วิ สุทธิ ยา โสกะปะริเทวานั ง. สะมะติ กกะมายะ

ทุ กขะโทมะนั สสานัง อั ตถังคะมายะ ญายัสสะ อะธิคะมายะ

นิ พพานั สสะ สัจฉิ กิริยายะ ยะทิทัง จัตตาโร สะติ ปั ฏฐานา,

กะตะเม จัตตาโร.

..........อิธะ ภิกขุ กาเย กายานุปั สสี วิหะระติ อาตาปี สัมปะชาโน

สะติ มา วิ เนยยะ โลเก อะภิ ชฌาโทมะนัสสัง. เวทะนาสุ

เวทะนานุปัสสี วิหะระติ อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ

โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง. จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ อาตาปี

สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง. ธัมเมสุ

ธัมมานุปัสสี วิหะระติ อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา วิ เนยยะ

โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง.

..........กะถัญจะ ภิกขุ กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ. อิธะ ภิกขุ อัชฌัตตัง

วา กาเย กายานุปัสสี วิ หะระติ พะหิทธา วา กาเย กายานุปัสสี

วิ หะระติ. อัชฌัตตะพะหิทธา วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ

สะมุทะยะธัมมานุ ปัสสี วา กายัส๎มิง วิหะระติ วะยะธั มมานุปัสสี

วา กายัส๎มิง วิหะระติ สะมุทะยะวะยะธัมมานุ ปัสสี วา กายัส๎มิง

วิ หะระติ อัตถิ กาโยติ วา ปะนัสสะ สะติ ปัจจุ ปั ฏฐิตา โหติ

ยาวะเทวะญาณะมัตตายะ ปะฏิสสะติมัตตายะ อะนิสสิโต

จะ วิ หะระติ นะจะ กิญจิ โลเก อุ ปาทิ ยะติ. เอวัง โข ภิ กขุ

กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ.

..........กะถัญจะ ภิ กขุ เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิ หะระติ . อิ ธะ

ภิกขุ อัชฌัตตัง วา เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิหะระติ พะหิทธา วา

เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิ หะระติ. อัชฌั ตตะพะหิ ทธา วา

เวทะนาสุ เวทะนานุปั สสี วิหะระติ สะมุทะยะธัมมานุปัสสี วา

เวทะนาสุ วิหะระติ วะยะธัมมานุปัสสี วา เวทะนาสุ วิหะระติ

สะมุทะยะวะยะธัมมานุ ปัสสี วา เวทะนาสุ วิหะระติ อัตถิ

เวทะนาติ วา ปะนัสสะ สะติ ปัจจุปัฏฐิ ตา โหติ ยาวะเทวะ-

ญาณะมัตตายะ ปะฏิสสะติมัตตายะ อะนิ สสิโต จะ วิหะระติ

นะ จะ กิ ญจิ โลเก อุ ปาทิยะติ. เอวัง โข ภิกขุ เวทะนาสุ -

เวทะนานุปัสสี วิหะระติ.

..........กะถัญจะ ภิกขุ จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ. อิธะ ภิกขุ อัชฌัตตัง

วา จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ พะหิทธา วา จิตเต จิตตานุปัสสี

วิหะระติ . อัชฌั ตตะพะหิ ทธา วา จิ ตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ

สะมุทะยะธัมมานุปัสสี วา จิตตัส๎มิง วิหะระติ วะยะธัมมานุปัสสี

วา จิตตัส๎มิง วิหะระติ สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี วา จิตตัส๎มิง

วิหะระติ อัตถิ จิตตันติ วา ปะนั สสะ สะติ ปัจจุปัฏฐิตา โหติ

ยาวะเทวะ ญาณะมัตตายะ ปะฏิสสะติมัตตายะ อะนิสสิโต จะ

วิหะระติ นะจะ กิญจิ โลเก อุปาทิยะติ. เอวัง โข ภิกขุ จิตเต

จิตตานุปัสสี วิหะระติ.

..........กะถั ญจะ ภิกขุ ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ. อิ ธะ ภิ กขุ

อัชฌัตตัง วา ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ พะหิทธา วา ธัมเมสุ

ธัมมานุปัสสี วิหะระติ. อัชฌัตตะพะหิทธา วา ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี

วิ หะระติ . สะมุ ทะยะธัมมานุ ปัสสี วา ธัมเมสุ วิ หะระติ

วะยะธั มมานุปั สสี วา ธัมเมสุ วิหะระติ สะมุ ทะยะวะยะ-

ธัมมานุปัสสี วา ธัมเมสุ วิหะระติ อัตถิ ธัมมาติ วา ปะนัสสะ

สะติ ปั จจุ ปัฏฐิตา โหติ ยาวะเทวะ ญาณะมัตตายะ

ปะฏิสสะติมั ตตายะ อะนิสสิโต จะ วิหะระติ นะ จะ กิญจิ โลเก

อุปาทิยะติ. เอวัง โข ภิกขุ ธั มเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ.

..........อะยั ง โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา

สัมมาสัมพุทเธนะ เอกายะโน มัคโค สัมมะทักขาโต สั ตตานัง

วิ สุทธิ ยา โสกะปะริเทวานั ง สะมะติ กกะมายะ ทุ กขะ-

โทมะนัสสานัง อัตถังคะมายะ ญายัสสะ อะธิคะมายะ

นิพพานัสสะ สัจฉิกิริยายะ ยะทิทัง จัตตาโร สะติปัฏฐานาติ.

...เอกายะนัง ชาติขะยันตะทัสสี

..มัคคัง ปะชานาติ หิตานุกัมปี

     ..เอเตนะ มัคเคนะ ตะริงสุ ปุพเพ

     .ตะริสสะเร เจวะ ตะรันติ โจฆันติ.

ที่มา : dhammajak
โพสเมื่อ : 24 กรกฏาคม 2554
Tag : บทสวดมนต์ บทขัดสติปัฏฐานะปาฐะ 
แบ่งปัน Bookmark and Share


  แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น  :   *
โดย  :   *
กรอกข้อความที่เห็น  :   m4tH5


บทสวดมนต์
คาถาสาริกาลิ้นทอง เป็นคาถาต้องการให้คนรักใคร่ พูดจาเป็นเสน่ห์
คาถารอด เป็นคาถาเพื่อให้รอดพ้นอันตรายได้อย่างไม่คาดฝัน
คาถาคนนิยม ใช้เมื่อต้องพบเจอผู้คน
คาถาการเจรจา ใช้เมื่อต้องการเจรจาเรื่องสำคัญ
คาถา เดินทางไกลใช้เวลามีการเดินทางที่ไกลๆ
คาถา นี้ใช้สำหรับคนท้องเพื่อให้คลอดลูกง่าย
คาถา นี้เป็นคาถาสำหรับค้าขายเพื่อให่ร่ำรวย
คาถา หาคู้แท้ เมื่...
คาถา หาคู้แท้ เมื่อปฏิบัติแล้วเขาว่าจะเจอคู้แท้
คาถาแก้อาคม เป็นคาถาแก้การโดนของ
คาถาแก้ศัตรู เป็นคาถาให้รอดพ้นจากคนปองร้าย
คาถามัดใจ เป็นคาถาที่ทำให้คนรักคิดถึง
คาถามนต์รัก เป็นคาถาที่ทำให้อีกฝ่ายรักเรา