บทสวดมนต์ ทำวัตรเย็น

View : 432

บทสวดมนต์

ทำวัตรเย็น 


หมายเหตุ คำบาลีในวงเล็บใช้สำหรับผู้สวดภาวนาที่เป็นสตรี 

เริ่มด้วยการบูชาพระรัตนตรัยว่า 

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา 

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ) 

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม 

ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ) 

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

สังฆัง นะมามิ (กราบ)


(เฉพาะแบบธรรมยุติ-ผู้สวดนำกล่าวผู้เดียวว่า ยะมัมหะ โข มะยัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา โย โน ภะคะวา สัตถา ยัสสะ จะ มะยัง ภะคะวะโต ธัมมัง โรเจมะ อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง ภะคะวันตัง สะสัทธัมมัง สะสาวะกะสังฆัง อะภิปูชะยามะ)


ปุพพภาคนมการ

(แบบธรรมยุตผู้สวดนำเริ่มว่า หันทะทานิ มะยันตัง ภะคะวันตัง วาจายะ อภิคายิตุง ปุพพะภาคะ นะมะการัญเจวะ พุทธานุสสะตินะยัญจะ กะโรมะ เส) 

(แบบมหานิกายผู้สวดนำเริ่มว่า หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส) 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต 

อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่า ๓ จบแล้วกราบ 3 ครั้ง) 

พุทธานุสสติ

(ผู้สวดนำเริ่มว่า หันทะ มะยัง พุทธานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส) 

ตัง โข ปะนะ ภะคะวันตัง 

เอวัง กัลยาโณ กิตติสัทโท อัพภุคคะโต 

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ 

วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู 

อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ 

สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ 

พุทธาภิคีติ

(ผู้สวดนำเริ่มว่า หันทะ มะยัง พุทธาภิคีติง กะโรมะ เส) 

พุทธะวาระหันตะวะระตาทิคุณาภิยุตโต 

สุทธาภิญาณะกะรุณาหิ สะมาคะตัตโต 

โพเธสิ โย สุชะนะตังกะมะลังวะ สูโร 

วันทามะหัง ตะมะระณัง สิระสา ชิเนนทัง 

พุทโธ โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง 

ปะฐะมานุสสติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง 

พุทธัสสาหัสมิ ทาโส (ทาสี) วะ พุทโธ เม สามิกิสสะโร 

พุทโธ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตัสสะ เม 

พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง 

วันทันโตหัง (ตีหัง) จะริสสามิ พุทธัสเสวะ สุโพธิตัง 

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง พุทโธ เม สะระณัง วะรัง 

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สัตถุสาสะเน 

พุทธัง เม วันทะมาเนนะ (มานายะ) ยังปุญญัง ปะสุตัง อิธะ 

สัพเพปิ อันตะระยา เม มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา


(หมอบกราบแล้วสวดดังนี้ หนึ่งครั้ง)

กาเยนะ วาจายะ วะเจตะสา วา 

พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยายัง 

พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะ ยันตัง 

กาลันตะเร สังวะริตุง วะพุทเธ 

ธัมมานุสสติ

(ผู้สวดนำเริ่มว่า หันทะ มะยัง ธัมมานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส) 

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม 

สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก 

โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ 

ธัมมาภิคีติ

(ผู้สวดนำเริ่มว่า หันทะ มะยัง ธัมมาภิคีติง กะโรมะ เส) 

สวากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะ เสยโย 

โย มัคคะปากะปะริยัตติวิโมกขะเภโท 

ธัมโม กุโลกะปะตะนา ตะทะธาริธารี 

วันทามะหัง ตะมะหะรัง วะระธัมมะเมตัง 

ธัมโม โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง 

ทุติยานุสสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง 

ธัมมัสสาหัสมิ ทาโส (ทาสี) วะ ธัมโม เม สามิกิสสะโร 

ธัมโม ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตัสสะ เม 

ธัมมัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง 

วันทันโตหัง (ตีหัง) จะริสสามิ ธัมมัสเสวะ สุธัมมะตัง 

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง ธัมโม เม สะระณัง วะรัง 

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน 

ธัมมัง เมวันทะมาเนนะ (มานายะ) ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ 

สัพเพปิ อันตะรายา เม มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา


(หมอบกราบแล้วสวดดังนี้ หนึ่งครั้ง) 

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา 

ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง 

ธัมโม ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง 

กาลันตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม 

สังฆานุสสติ

(ผู้สวดนำเริ่มว่า หันทะ มะยัง สังฆานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส) 

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา 

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

อายุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย 

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสา ติ 

สังฆาภิคีติ

(ผู้สวดนำเริ่มว่า หันทะ มะยัง สังฆาภิคีติง กะโรมะ เส) 

สัทธัมมะโช สุปะฏิปัตติคุณาทิยุตโต 

โยฏฐัพพิโธ อะริยะปุคคะละสังฆะเสฏโฐ 

สีลาทิธัมมะปะวะราสะยะกายะจิตโต 

วันทามะหัง ตะมะริยานะคะณัง สุสุทธัง 

สังโฆ โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง 

ตะติยานุสสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง 

สังฆัสสาหัสมิ ทาโส (ทาสี) วะ สังโฆ เม สามิกิสสะโร 

สังโฆ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตัสสะ เม 

สังฆัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง 

วันทันโตหัง (ตีหัง) จะริสสามิ สังฆัสโสปะฏิปันนะตัง 

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง สังโฆ เม สะระณัง วะรัง 

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน 

สังฆัง เม วันทะมาเนนะ (มานายะ) ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ 

สัพเพปิ อันตะรายา เม มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา


(หมอบกราบแล้วสวดดังนี้ หนึ่งครั้ง) 

กาเยนะ วาจายะ เจตะสา วา 

สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มายา ยัง 

สังโฆ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง 

กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆจบทำวัตรเย็น

 

ที่มา : dhammajak
โพสเมื่อ : 24 กรกฏาคม 2554
Tag : บทสวดมนต์ ทำวัดเย็น 
แบ่งปัน Bookmark and Share


  แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น  :   *
โดย  :   *
กรอกข้อความที่เห็น  :   O9Ho8


บทสวดมนต์
คาถาสาริกาลิ้นทอง เป็นคาถาต้องการให้คนรักใคร่ พูดจาเป็นเสน่ห์
คาถารอด เป็นคาถาเพื่อให้รอดพ้นอันตรายได้อย่างไม่คาดฝัน
คาถาคนนิยม ใช้เมื่อต้องพบเจอผู้คน
คาถาการเจรจา ใช้เมื่อต้องการเจรจาเรื่องสำคัญ
คาถา เดินทางไกลใช้เวลามีการเดินทางที่ไกลๆ
คาถา นี้ใช้สำหรับคนท้องเพื่อให้คลอดลูกง่าย
คาถา นี้เป็นคาถาสำหรับค้าขายเพื่อให่ร่ำรวย
คาถา หาคู้แท้ เมื่...
คาถา หาคู้แท้ เมื่อปฏิบัติแล้วเขาว่าจะเจอคู้แท้
คาถาแก้อาคม เป็นคาถาแก้การโดนของ
คาถาแก้ศัตรู เป็นคาถาให้รอดพ้นจากคนปองร้าย
คาถามัดใจ เป็นคาถาที่ทำให้คนรักคิดถึง
คาถามนต์รัก เป็นคาถาที่ทำให้อีกฝ่ายรักเรา